Ok, rozumiem
Ta strona wykorzystuje pliki cookies.
Warunki dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach przeglądarki. Więcej o cookie...

Siła
doświadczenia

CO NOWEGO W ODNOWIE?06 września 2022

Informacja dla akcjonariuszy.

Zarząd ODNOWA S.A. w Opolu, KRS 0000948936 („Spółka”) składa drugą ofertę objęcia 1351848 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda, w ramach subskrypcji zamkniętej.

Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia z 24.06.2022. Kapitał zakładowy ma być podwyższony o 1354218 zł. W ramach drugiej oferty objęciu podlega 1351848 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 1351848 zł. Cena emisyjna akcji serii B to 1 zł za jedną akcję.

Przydział akcji nastąpi zgodnie z art. 435§2 ksh, to jest jeżeli liczba zamówień przewyższa liczbę 1351848 akcji, każdemu subskrybentowi zostanie przyznany taki procent akcji, jaki przysługuje mu w dotychczasowym kapitale zakładowym. Pozostałe akcje zostaną podzielone równo w stosunku do liczby zgłoszeń, z tym że ułamkowe części akcji przypadające poszczególnym akcjonariuszom będą uważane za nieobjęte. Liczba akcji przydzielonych akcjonariuszowi nie może być wyższa niż liczba akcji, na które złożył on zamówienie. Akcje, które nie zostaną objęte, zarząd przydzieli według swego uznania, po cenie 1 zł za jedną akcję.

Wpłaty na akcje w kwocie 1 zł za każdą akcję, powinny być dokonane na rachunek Spółki o numerze 09114010780000589909002001, w terminie od dnia 15.09.2022 do dnia 3.10.2022 wraz ze złożeniem w tym samym terminie zapisu na akcje. Formularz zapisu na akcje jest dostępny pod adresem Spółki: 45-011 Opole, ul. Bronisława Koraszewskiego 8-16. Brak złożenia Spółce zapisu lub dokonania wpłaty na akcje do dnia 3.10.2022 powoduje wygaśnięcie prawa poboru. Dokonanie wpłaty na akcje w części jest podstawą przydziału akcji w liczbie odpowiadającej wpłacie. Zapisujący się na akcje przestaje być związany zapisem jeśli do dnia 24.12.2022 nie zostanie złożony przez Spółkę wniosek o rejestrację emisji akcji serii B.

Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi do 10.10.2022 r.